O nasOfertaGaleriaAktualnościKontakt
Zajęcia dodatkowe i usługi
Zapisy
Regulamin
Regulamin

REGULAMIN
Punktu przedszkolnego „Akademia Puchatka”


 

Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą i realizuje zadania zawarte w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego z dnia 01.09.2009r.

I. ZASADY OGÓLNE
1. Punkt Przedszkolny „Akademia Puchatka” jest prywatną placówką oświatową zaewidencjonowaną w Wydziale Oświaty.
2. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:45 – 17:30
2.1. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod opieką w naszej placówce poza godzinami pracy przedszkola za dodatkową opłatą po wczęśniejszym ustaleniu tego faktu z Dyrekcją Punktu Przedszkolnego.
3. Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola do godziny 8:30(jeśli korzysta ze śniadania), a odbierać do godziny 17:30 przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
4. Do przedszkola należy przyprowadzać dziecko zdrowe, tj. nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów itp.
5. Dziecko powinno być zaopatrzone w buciki zmienne, dodatkowe ubranko w razie zabrudzenia, pampers (jeżeli dziecko z niego korzysta), osłonę głowy chroniącą przed słońcem lub zimnem oraz ewentualne dodatkowe przybory, przedmioty, związane z charakterem zajęć, o których przedszkole informować będzie na bieżąco.

II. OBOWIĄZKI I ZADANIA PRZEDSZKOLA
Punkt Przedszkolny zapewnia opiekę oraz zajęcia edukacyjne i wychowawcze prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

 1. Do obowiązków opiekunów należy przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych, ich dobre samopoczucie, a także zapewnienie właściwej higieny .

 2. Organizację pracy w ciągu dnia określa harmonogram tygodniowy.

 3. Opiekunowie organizują dzieciom zajęcia dydaktyczne pod kątem ich zainteresowań oraz wieku zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

 4. O każdej porze roku Punkt Przedszkolny oferuje zabawy w ogrodzie, spacery do parku oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

 5. Punkt Przedszkolny informuje rodziców/ prawnych opiekunów o wszelkich zorganizowanych wycieczkach wyjazdowych, w których dzieci mogą brać udział za zgodą rodziców/opiekunów i dodatkową opłatą pokrywającą koszty wyjazdu.

 6. W przypadku gdy Dziecko pojawi się w przedszkolu w dniu wycieczki a nie będzie wpisane na listę potwierdzającą zgodę na udział dziecka w wycieczce, jest to równoznaczne ze zgodą na udział dziecka w wycieczce.

 7. Nie ma możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu gdy pozostałe dzieci oraz kadra Punktu Przedszkolnego uczestniczy w wycieczce.

 8. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka Punkt natychmiast informuje rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałym fakcie i tym samym zobowiązuje wyżej wymienionych do odebrania dziecka w jak najkrótszym czasie. W przypadku nieodebrania dziecka personel Punktu wzywa lekarza pediatrę bądź pielęgniarkę, a kosztami wizyty obciąża rodziców.

 9. Personel Punktu Przedszkolnego nie podaje dzieciom żadnych lekarstw oraz może odmówić przyjęcia dziecka do Punktu, jeśli uzna, że dziecko jest chore.

 10. Personel Punktu Przedszkolnego nie podaje Dzieciom indywidualnie przynoszonych posiłków.

 11. Personel Punktu Przedszkolnego nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie placówki pod opieką rodzica lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka. Zatem dziecko jest pod opieką rodzica/prawnego opiekuna rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania dziecka pod opiekę opiekunów oraz popołudniu w trakcie odbierania dziecka, czyli od momentu zabrania go z grupy.

 12. Personel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, narkotykowe, stan emocjonalny) będzie budził podejrzenia, co do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku. W takim przypadku Punkt będzie podejmował wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami.

 13. Punkt Przedszkolny nie ponosi odpowiedzialności za zabawki przynoszone przez dzieci do przedszkola oraz za rzeczy pozostawiane w przedszkolnej szatni.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Punkcie Przedszkolnym jest:

  • zapoznanie się z Regulaminem placówki,

  • zapoznanie się z Cennikiem,

  • zapoznanie się z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka,

  • wypełnienie karty zgłoszenia,

  • uiszczenie opłaty wpisowej,

  • podpisania umowy z Punktem Przedszkolnym

  • przyniesienie wyprawki dla dziecka,

  • regularne opłacanie czesnego w ramach wybranego pakietu.

 

1.Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania i obierania dzieci zgodni z wykupionym pakietem .

2.W przypadku kiedy rodzice chcą, aby dziecko odebrała inna osoba zobowiązani są do wypisaniu upoważnienia- wzór dostępny w placówce bądź stronie internetowej. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko.

 1. W przypadku nieodebrania dziecka po godzinach pracy Punktu Przedszkolnego rodzice/prawni opiekunowie będą obciążeni dodatkową opłatą, którą reguluje Cennik.

 2. Rodzice są zobowiązani do przywożenia i odbierania dziecka punktualnie.

 3. Rodzice są zobowiązani do opłaty za wyżywienie dziecka - stawkę dzienną reguluje Cennik.

 4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się przyprowadzać do Punktu Przedszkolnego tylko zdrowe dzieci i informować o nieobecnościach.

 5. Personel może zażądać zaświadczenia lekarskiego jeśli będzie miał podejrzenia, iż dziecko nie jest zdrowe oraz odmówić przyjęcia dziecka pod opiekę w danym dniu.

 6. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do poinformowania personelu o zażyciu lekarstw przez dziecko przed przyjściem do placówki, nawet jeśli są to preparaty uodparniające, witaminy czy szczepionka.

 7. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przygotowania wyprawki dla swojego dziecka, w skład w której wchodzą:

  • obuwie zmienne,

  • ubranie na zmianę i bieliznę ( dodatkowo ubranko do zajęć plastycznych, które może zostać poplamione),ubranie na zmianę powinno być dostosowane do warunków pogodowych

  • szczoteczka i pasta do zębów (dzieci starsze),

  • poduszeczka (jeśli rodzice deklarują potrzebę snu).

 8. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek poinformowania Punktu Przedszkolnego o nieobecności dziecka w placówce w danym dniu najpóźniej do godziny 7:30. W przypadku niedopełnienia tego zobowiązania rodzice/prawni opiekunowie będą obciążeni opłatą za wyżywienie.

 9. W przypadku kiedy rodzice/prawni opiekunowie będą chcieli zmienić godzinę zostawienia dziecka wyjątkowo w danym dniu, również zobowiązuje ich się do uzgodnienia tego faktu z personelem placówki- może być telefonicznie.

 10. O rezygnacji z uczęszczania dziecka do Punktu rodzice powinni poinformować właściciela placówki na piśmie z minimum miesięcznym okresem wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania odpłatności za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia. Należy pamiętać, iż wpisowe nie podlega zwrotowi.

 11. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania personelu o zmianie teleadresowych.

 12. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do regularnego opłacania czesnego do 5-go dnia każdego miesiąca.

 13. W przypadku korzystania z ofert dodatkowych wymagane jest wcześniejsze zapoznanie się z nimi. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze przedszkola lub otrzymać drogą mailową po uprzednim zgłoszeniu zainteresowania.

 14. Rodzic/ Opiekun powinien zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej przedszkola oraz w korespondencji mailowej.

 15. Z przyczyn niezależnych od przedszkola lub ze względu na aktywność dzieci harmonogram może ulec zmianie o czym Punkt Przedszkolny będzie na bieżąco informował.

 16. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do przygotowania dziecku plecaczka z prowiantem na każdą wycieczkę organizowaną przez przedszkole.

 17. Zabrania się publicznego udostępniania, rozpowszechniania zdjęć przekazywanych przez Punkt rodzicowi/ prawnemu opiekunowi na nośnikach CD, pamięć USB itp.

Dyrekcja Przedszkola zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie Punktu Przedszkolnego Akademia Puchatka.